Новини

Направлението за заетост и социални иновации (EaSI) обяви програмни приоритети, процедури и бюджет за 2023 година

Направлението за заетост и социални иновации (EaSI) обяви програмни приоритети, процедури и бюджет за 2023 година

Направлението за заетост и социални иновации (EaSI) на Европейския социален фонд плюс (ESF+) ще осъществи дейностите си през 2023 година в контекста на възстановяването от пандемията COVID-19, както и на непредизвиканата и неоправдана война на Русия срещу Украйна.

Пандемията оказа голямо икономическо трудово и обществено въздействие и промени начина ни на работа и живот, като някои сектори, региони и групи от населението са по-засегнати от други. Войната доведе до нова несигурност за пазара на труда, допълнително смути веригата на доставки и рязко покачи цените на енергията и храните.

На този фон Европейският стълб на социалните права (European Pillar of Social Rights - EPSR) и неговите 20 принципа предоставят компас за изграждане на силна социална Европа и осигуряват справедлив преход. Планът за действие на EPSR предоставя обширна политическа програма, утвърждаваща социалното измерение на усилията на ЕС за възстановяване и устойчивост и насърчаване на социалната справедливост, зеления и цифровия преходи. Прилагането на EPSR е от решаващо значение за гарантиране, че възстановяването е справедливо и включващо.

До 2030 г. ЕС се ангажира да изпълни следните водещи цели, определени от действието EPSR план:

1. Най-малко 78% от хората на възраст от 20 до 64 години да работят,

2. Най-малко 60% от всички възрастни да участват в обучение всяка година,

3. Броят на хората, изложени на риск от бедност или социално изключване, да бъде намален с най-малко 15 милиона, от които най-малко 5 милиона деца.

През 2023 г. направление EaSI ще продължи да подкрепя аналитични дейности, прилагане на политики,изграждане на капацитет и комуникация и разпространение в четирите области: трудова заетост и умения, социална защита и включване, пазари на труда и трудова мобилност и безопасни и справедливи условия на труд.

Общият бюджет по отношение на поетите задължения за направление EaSI е 130,9 милиона евро.

Комисията ще продължи да подкрепя създаването и функционирането на национални контактни точки на EaSI в държавите-членки на ЕС и други участващи страни и обмен на най-добри практики между тях, за да се популяризира направление EaSI и неговите резултати.

Също така, като се използват специално разпределените средства от бюджета за споделено управление по ЕСФ+ разпоредби, Комисията ще управлява схема за транснационално сътрудничество с оглед споделяне и увеличаване на резултатите от иновативни решения. Литовската агенция за ЕСФ (ESFA) беше избрана за реализация на инициативата.

Инициативата ще включва две работни направления:

- Схема за безвъзмездно финансиране за транснационални проекти, които подпомагат концептуализирането, развитието, валидирането и/или внедряването на социални иновации.

- Европейски компетентностен център за социални иновации, който ще подпомага международното сътрудничество и изграждане на капацитет за управляващите органи на ЕСФ+ и други съответни заинтересовани страни. Той също ще събира, оценява, разработва, валидира и разпространява знания, инструменти и методи за социални иновации.

Предлага се през 2023 г. тематичният фокус на поканите за социални иновации по ЕСФ (ESF Social Innovation+) да бъде свързан с обществените последици от нахлуването на Русия в Украйна. Това може да включва иновативни подходи, фокусирани върху включването на бежанците, както и подходи и модели, базирани върху участието на общностите, за активно производство и доставка на енергия.

Може да се запознаете с програмата на следния линк: EaSI Annual Work Programmes

Инфоцентър EaSI България

Информационен център EaSI България предоставя информация за Направлението за заетост и социални иновации (EaSI), част от ЕСФ+ на ЕС.

Управлява се от Фондация BCause в сътрудничество с Асоциация за развитие на София.

Следвайте ни!