Новини

Защо и как Национален център за социални иновации - експертното мнение

Защо и как Национален център за социални иновации - експертното мнение

В продължение на две години Фондация BCause работи по проекта FUSE, който имаше задачата да очертае бъдещето на социалните иновации в Европа и да подготви създаването на национални центрове за компетенции в сферата на социалните иновации в отделните държави. В консорциума участваха организации от България, Ирландия, Кипър и Португалия.

От страна на България усилия обединиха Фондация Reach for Change България, Български център за нестопанско право, Фондация BCause, Клийнтех България и Бизнес институт. Финансирането на проекта е по Програмата на Европейския съюз за заетост и социални иновации и Европейски социален фонд.

fuse conference

По време на двугодишния период  бяха направени:

  • Картографиране на екосистемите в четирите държави в сферата на социалните иновации и социалното предприемачество, което спомогна за идентифициране нуждите на средата;
  • Въвличане на заинтересованите страни на национално ниво в дискусия за нуждата от създаване на Национален център за социални иновации и неговата роля за развитие на екосистемата;
  • Повишаване знанията на партньорите от консорциума по теми, обхващащи всички аспекти на социалните иновации и социалното предприемачество, чрез обмяна на опит и включване в специално разработени за проекта обучения;
  • Споделяне на добри практики, знания и подкрепа между консорциумите на европейско ниво, изпълняващи сходни проекти, финансирани от Програмата на Европейския съюз за заетост и социални иновации и Европейски социален фонд.

В резултат на тези дейности бяха създадени можество работни документи и доклади. Представяме на вашето внимание следните стратегически документи, разработени от партньорите от Ирландия и Кипър:

НЕОБХОДИМОСТТА ОТ НАЦИОНАЛНИ ЦЕНТРОВЕ ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ ЗА ЕКОСИСТЕМИ ЗА СОЦИАЛНИ ИНОВАЦИИ НА РАНЕН ЕТАП В ДЪРЖАВИТЕ — ЧЛЕНКИ НА ЕС

ПЛАЩАНЕ СПОРЕД РЕЗУЛТАТИТЕ. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНОВАТИВНИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

СТРАТЕГИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ ИНОВАЦИИ НА НАЦИОНАЛНО, ТРАНСНАЦИОНАЛНО И ЕВРОПЕЙСКО РАВНИЩЕ

ИНСТРУМЕНТ ЗА ИЗМРЕВАНЕ ГОТОВНОСТТА ЗА СКАЛИРАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ ИНОВАЦИИ, чрез който може да се идентифицират конкретните проблемни области и потенциалът за развитие на социалните иновации (на английски език).
 
Предстои оповестяването на стратегически документ с препоръки за създаване на Национален център за компетенции в сферата на социалните иновации в България чрез участие на всички заинтересовани страни в екосистемата.

"Защо и как Национален център за социални иновации" e 15 минутнo видео, в което експерти, участвали в проекта, дават своя отговор на това какъв трябва да бъде Националният център в България, така че социалните иновации да могат да получават подкрепата на силна мрежа от екперти, представители на всички основни сектори - от частния, държавния, академичния и гражданския, както на национално, така и на европейско ниво.  

Проектът FUSE е финансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и Европейската програма за заетост и социални иновации. 
https://www.fuseproject.eu/                        

Инфоцентър EaSI България

Информационен център EaSI България предоставя информация за Направлението за заетост и социални иновации (EaSI), част от ЕСФ+ на ЕС.

Управлява се от Фондация BCause в сътрудничество с Асоциация за развитие на София.

Следвайте ни!