За нас

За нас

Информационен център EaSI България предоставя информация за Направлението за заетост и социални иновации (EaSI), част от ЕСФ+ на ЕС.

Направлението за заетост и социални иновации (EaSI) е инструмент за финансиране на ЕС и цели стимулиране на устойчива заетост, гарантиране на адекватна и достойна социална закрила, борба със социалното изключване и бедността и подобряване на условията на труд.

За периода 2021 – 2027 г. Направлението за заетост и социални иновации (EaSI) е по линия на Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+).

Информационен център EaSI България се управлява от Фондация BCause в сътрудничество с Асоциация за развитие на София.

Министeрство на труда и социалната политика, СИС Кредит и Тръст за социална алтернатива са асоциирани партньори.

Фондация BCause е експертна организация, признат лидер с над 25 годишен опит на национално и международно ниво (от 1995 г.). Насърчаваме хора, организации и общности да преобразяват живота, като развиваме дарителството и социалните инвестиции.

Предлагаме на хората и компаниите избор от значими за тях каузи, сигурност и лесни начини за даряване (на пари, време и труд) и удовлетворение от ползите за обществото.

Насочваме дарителски ресурси и допринасяме за финансовото и организационно укрепване на гражданските организации и публични институции като училища, библиотеки и музеи.

Популяризираме и подкрепяме дарителски каузи.

Подпомагаме дарители и социални предприемачи с индивидуализирани услуги с висока добавена стойност.

Влияем на политиките и културата в областта на дарителството и социалните инвестиции чрез изследвания, консултации за правителството и специални комуникационни проекти.

От 2014 г. към Фондация BCause работи Център за предприемачество и обучения "Ринкър", създаден да насърчава образованието, ученето през целия живот и да подпомага предприемачеството и развитието на бизнеса в България.

www.bcause.bg

Асоциация за развитие на София е ресурсен център за изследвания, анализи, иновации и експеримент, който създава условия и насърчава постоянен диалог между гражданското общество, бизнеса, Столичнатa община и академичните институции. Асоциацията е създадена с решение № 348 на Столичния общински съвет от 08.07.2010 година. Тя е независима организация, регистрирана от СГС на 16.08.2010, ф.д. 495/2010 в обществена полза по закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Целите на асоциацията са:

Да съдейства за развитието на София като модерен европейски град, носещ в себе си духа на българската история и култура;

Да подпомага устойчивото развитието, предприемчивостта и инициативността на София и нейните жители;

Да насърчава връзката между наука, образование и бизнес като фактор за динамичен и устойчив растеж, като привлича експертен и научен потенциал за решаване на краткосрочни и дългосрочни проблеми за развитието на града;

Да създава форуми за постоянен диалог между гражданското общество, бизнеса, държавните институции, общинска администрация за изграждане на обществена среда, зачитаща етническото и културно многообразие на региона и модерните демократични ценности;

Да изгражда екологична култура и обществена среда, подходяща за развитие, култура и спорт в София;

Да популяризира политиките за градско развитие, обучава местните общности и ги привлича за съвместното им изпълнение.

www.sofia-da.eu

Запознайте се с екипа

За Информационния център EaSI България работят експерти от организациите партньори по проекта - Фондация BCause и Асоциация за развитие на София.

Image

Пенка Цветкова, BCause

Image

Мая Косева, BCause

Image

Деница Лозанова, AРС

Инфоцентър EaSI България

Информационен център EaSI България предоставя информация за Направлението за заетост и социални иновации (EaSI), част от ЕСФ+ на ЕС.

Управлява се от Фондация BCause в сътрудничество с Асоциация за развитие на София.

Следвайте ни!