Ресурси

Analysis of Social Innovation dedicated Priorities within ESF+ programmes (2021-2027)

Представяме ви доклад Analysis of Social Innovation dedicated Priorities within ESF+ programmes (2021-2027), изготвен като част от дейностите на Общността за практики за социални иновации ESF+ (SI CoP) - една от петте работни групи, които имат за цел да улеснят транснационалното сътрудничество за насърчаване на обмена и разширяването на социалните иновации в рамките на Инициативата ЕSF Social Innovation+. 

ИНСТРУМЕНТ ЗА ИЗМЕРВАНЕ ГОТОВНОСТТА ЗА СКАЛИРАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ ИНОВАЦИИ

Инструмент, чрез който може да се идентифицират конкретните проблемни области и потенциалът за развитие на социалните иновации.

Този документ е създаден от Genio, Ирландия - в рамките на проект FUSE, 2023

Вижте целия документ (на английски език)

 

СТРАТЕГИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ ИНОВАЦИИ НА НАЦИОНАЛНО, ТРАНСНАЦИОНАЛНО И ЕВРОПЕЙСКО РАВНИЩЕ

През 2020 г. Европейската комисия публикува покана за представяне на предложения за проекта „Компетентностни центрове за социални иновации, VP/2020/010“, частично финансиран от Европейския социален фонд и Европейската програма за заетост и социални иновации.

ПЛАЩАНЕ СПОРЕД РЕЗУЛТАТИТЕ - ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНОВАТИВНИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

Предизвикателствата пред обществото продължават да нарастват, да стават по-значими и сложни. Климатичните промени, застаряващото население, кризата с бежанците, про- тивопоставянето и популизмът оказват допълнителен натиск върху традиционните социални модели и познатите начини за преодоляване на обществените проблеми.

НЕОБХОДИМОСТТА ОТ НАЦИОНАЛНИ ЦЕНТРОВЕ ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ ЗА ЕКОСИСТЕМИ ЗА СОЦИАЛНИ ИНОВАЦИИ НА РАНЕН ЕТАП В ДЪРЖАВИТЕ — ЧЛЕНКИ НА ЕС

Какво представлява екосистемата на социалните иновации? Защо е необходима? Как изглежда по време на своите ранни етапи? Какви действия можем да предприемем, за да подпомогнем нейното разрастване и развитие?

Възможности за финансиране по Направлението EaSI

Тук се публикува информация за всички възможности за финансиране по Направлението EaSI

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/esf

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/1057 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/1057 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
от 24 юни 2021 година
за създаване на Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+) и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1296/2013

REGULATION (EU) 2021/1057 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL

REGULATION (EU) 2021/1057 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
of 24 June 2021
establishing the European Social Fund Plus (ESF+) and repealing Regulation (EU) No 1296/2013

Инфоцентър EaSI България

Информационен център EaSI България предоставя информация за Направлението за заетост и социални иновации (EaSI), част от ЕСФ+ на ЕС.

Управлява се от Фондация BCause в сътрудничество с Асоциация за развитие на София.

Следвайте ни!