Ресурси

Analysis of Social Innovation dedicated Priorities within ESF+ programmes (2021-2027)

Представяме ви доклад Analysis of Social Innovation dedicated Priorities within ESF+ programmes (2021-2027), изготвен като част от дейностите на Общността за практики за социални иновации ESF+ (SI CoP) - една от петте работни групи, които имат за цел да улеснят транснационалното сътрудничество за насърчаване на обмена и разширяването на социалните иновации в рамките на Инициативата ЕSF Social Innovation+. 

Докладът се стреми да представи как държавите-членки са използвали възможността да подкрепят приоритетно социалните иновации. Анализът на идентифицираните подходи, на приликите и различията ще подобри разбирането на всяка заинтересована страна. Така би се улеснил взаимният обмен, сътрудничеството и партньорството между управляващите органи на ЕСФ+ в рамките на дейностите за транснационално сътрудничество на SI CoP. 

Докладът е достъпен на английски език.

Инфоцентър EaSI България

Информационен център EaSI България предоставя информация за Направлението за заетост и социални иновации (EaSI), част от ЕСФ+ на ЕС.

Управлява се от Фондация BCause в сътрудничество с Асоциация за развитие на София.

Следвайте ни!