Ресурси

Мониторингов доклад за действието на програмата за заетост и социални инвации (EaSI) за периода 2019-2020

Представяме на вашето внимание резюмето на доклада на български.

Програмата на Европейския съюз за заетост и социални иновации (EaSI предоставя финансова подкрепа за насърчаване на високо ниво на качество и устойчива заетост, гарантиране на адекватна и достойна социална защита, борба със социалното изключване и бедността и подобряване условия на труд в целия ЕС.

С оглед на редовното наблюдение на програмата, Регламентът за EaSI предвижда „Комисията да изготвя първоначални доклади за качествен и количествен мониторинг обхващащи последователни двугодишни периоди. Това е четвъртият EaSI Performance Monitoring Доклад, представящ постигнатите резултати от програмата през 2019-2020 г. Фокусира се върху продукти (резултати), предоставени от програмата, и ползите, които те са донесли през периода  2019 г.-2020 г.

През периода 2019 г. и 2020 г. Комисията е отделила повече от 255 милиона евро за изпълнение на дейностите по програмата.

През 2019-2020 г. бяха отбелязани следните положителни развития:

  • Финансираните от EaSI политически доказателства все повече се възприемат като надеждни и много полезни от гледна точка на заинтересованите страни.
  • Финансираните от EaSI събития продължават да предоставят много ценени платформи за ефективен и приобщаващ обмен на информация, взаимно обучение и диалог в съответните политики.
  • Участието както на политици, така и на вземащи решения в дебата за ЕС политиката и законодателството в областта на заетостта и социалната политика непрекъснато се увеличават, което показва нарастващо приобщаване на всички заинтересовани страни, които имат отношение по темата.
  • Финансовата подкрепа на ЕС за иновации в социалната политика придоби по-голяма видимост.
  • Въпреки че пандемията от COVID-19 значително наруши дейността на Мрежата EURES, порталът за професионална мобилност EURES (EURES Job Mobility Portal )остана видим и полезен сред търсещи работа и работодателите.•
  • 2019-2020 г. отбелязаха силен период за Оста на микрофинансирането и социалното предприемачество. Общо 34 договора на стойност над 74 млн. Евро са сключени с посредници за микрофинансиране; в края на 2020 г. тези договори представляват 97 271 микрокредита на стойност 1,27 милиарда евро (ливъриджът (търсеното съотношение дълг/ собствен капитал) от 5,3 е постигнат).
  • Подкрепата на EaSI за социални предприятия се е увеличила значително. Общо 3 337 социални предприятия са получили финансиране чрез прозореца за социално предприемачество на EaSI до края на 2020 г. Размерът на предоставеното финансиране възлиза на повече от 490 милиона евро, което е средно 147 135 евро на предприятие.

Целият доклад на английски език

Инфоцентър EaSI България

Информационен център EaSI България предоставя информация за Направлението за заетост и социални иновации (EaSI), част от ЕСФ+ на ЕС.

Управлява се от Фондация BCause в сътрудничество с Асоциация за развитие на София.

Следвайте ни!