Ресурси

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/1057 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/1057 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
от 24 юни 2021 година
за създаване на Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+) и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1296/2013


ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,
като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 46, буква г), член 149, член 153, параграф 2, буква а), член 164, член 175, трета алинея и член 349 от него,
като взеха предвид предложението на Европейската комисия,
след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,
като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),
като взеха предвид становището на Комитета на регионите (2),
в съответствие с обикновената законодателна процедура (3),
като имат предвид, че:

1/ На 17 ноември 2017 г. Европейският парламент, Съветът и Комисията провъзгласиха съвместно Европейския стълб на социалните права (наричан по-нататък „Стълбът“) в отговор на социалните предизвикателства в Европа. 20-те основни принципа на Стълба са структурирани в три категории: равни възможности и достъп до пазара на труда; справедливи условия на труд; и социална закрила и приобщаване. 20-те принципа на Стълба следва да направляват действията, свързани с Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+). За да допринесе за прилагането на Стълба, ЕСФ+ следва да подкрепя инвестиции в хора и системи в областите на политиките за заетост, образование и социално приобщаване, с което да подпомага икономическото, териториалното и социалното сближаване в съответствие с член 174 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС).

Прочети целия документ в Официалния вестник на Европейския съюз

Инфоцентър EaSI България

Информационен център EaSI България предоставя информация за Направлението за заетост и социални иновации (EaSI), част от ЕСФ+ на ЕС.

Управлява се от Фондация BCause в сътрудничество с Асоциация за развитие на София.

Следвайте ни!