Ресурси

СТРАТЕГИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ ИНОВАЦИИ НА НАЦИОНАЛНО, ТРАНСНАЦИОНАЛНО И ЕВРОПЕЙСКО РАВНИЩЕ

През 2020 г. Европейската комисия публикува покана за представяне на предложения за проекта „Компетентностни центрове за социални иновации, VP/2020/010“, частично финансиран от Европейския социален фонд и Европейската програма за заетост и социални иновации.

Бяха създадени шест консорциума за осъществяване на различни дейности и задачи в рамките на конкретния консорциум и между консорциумите, насочени към развитие на социалните иновации на национално равнище и на равнище ЕС, както и към създаване на национални Компетентностни центрове за социални иновации. Времевата рамка за този проект е 2021—2023 г.

Целта на настоящия документ е да се обединят на едно място възгледите, застъпвани в различните консорциуми, сформирани за разработване на национални центрове за компетентност за социални иновации, относно предимствата на процеса за постигане на резултатите до този момент, както и препоръките за това как по най-добър начин да се улесни развитието на социалните иновации в съответните държави.

Вижте целия документ.

Инфоцентър EaSI България

Информационен център EaSI България предоставя информация за Направлението за заетост и социални иновации (EaSI), част от ЕСФ+ на ЕС.

Управлява се от Фондация BCause в сътрудничество с Асоциация за развитие на София.

Следвайте ни!