Европейски конкурс за социални иновации (EUSIC) 2024

The European Social Innovation Competition 2024

Срок за кандидатстване: 11 юни 2024

Наградата отличава социални иновации, които предлагат решения на обществените предизвикателства и насърчават устойчив и приобщаващ растеж в Европа.

Темата тази година е Дигитална демокрация – чрез дигиталните социални иновации се цели да се насърчат демократичните процеси в Европа, в които представителите на социалната икономика и гражданското общество имат съществена роля.

Могат да кандидатстват както физически, така и юридически лица, регистрирани в една от държавите-членки.

Наградите в Европейския конкурс за социални иновации са 75 000 евро за първо място, 50 000 евро за второ място и 25 000 евро за трето място. 

 

Конкурсът се провежда за 12-та поредна година и насърчава социалните иновации, които предлагат решения на обществените предизвикателства и насърчават устойчив и приобщаващ растеж в Европа. Той се финансира от Европейския съвет за иновации в рамките на инициативата „Хоризонт Европа“. Основната цел на конкурса е социалните иновации да бъдат популяризирани сред широката публика, да бъде стимулирано създаването на нови социално иновативни идеи и да бъде създадена мрежа от съмишленици, които да трансформират идеите си в бизнес инициатива. 

Конкурсът е насочен към организации с нестопанска цел, включително социални предприятия, неправителствени организации, организации на гражданското общество, образователни институции и университети. В конкурса могат да кандидатстват социални иноватори от държави-членки на Европейския съюз, както и от държави, асоциирани към „Хоризонт Европа“.

Кандидатурите ще бъдат оценявани от жури от независими експерти и следва да отговарят на следните критерии:

— Степен на иновация - степента, в която всеки нов продукт, услуга и/или организационен или бизнес модел е нов за съответния социално-икономически и географски контекст.  

— Приложимост и приобщаване - предложението следва да бъде лесно за прилагане, да бъде достъпно и да може да ангажира по-голямата част от гражданите на Европейския съюз, независимо от произхода или дигиталните им умения.

— Положително социално въздействие - потенциалът на иновацията да насърчава сътрудничеството и партньорствата между заинтересованите страни. Кандидатът трябва да демонстрира как предложеното решение ще допринесе за решаването на тазгодишното предизвикателство.

— Жизнеспособност и устойчивост - финансова и екологична устойчивост на предложението, включително план за устойчивост, който да направи решението трайно в средносрочен или дългосрочен план.

— Мащаб и възпроизвеждане - потенциалът на идеята да бъде приложена в по-голям мащаб и да бъде възпроизведена в сектори, нива на управление или на регионално, национално, европейско или глобално равнище.

— Децентрализация и управление - подобрения в прозрачността и отчетността при зачитане на поверителността и/или анонимността.          

Подробна информация за условията на конкурса и подаване на кандидатурите.

Инфоцентър EaSI България

Информационен център EaSI България предоставя информация за Направлението за заетост и социални иновации (EaSI), част от ЕСФ+ на ЕС.

Управлява се от Фондация BCause в сътрудничество с Асоциация за развитие на София.

Следвайте ни!