Покана за предложения за социални иновации: действия за разработване на услуги за анализиране на ефекта на въздействието за участници на пазара, инвестиращи в социално въздействие

Social innovation call for proposals: actions to develop impact performance intelligence services for the social impact investing market actors

Програма: Европейски социален фонд+

Краен срок: 4 юли 2024, 17:00:00 Brussels time

Очакваният резултат от тази покана е да насърчи разработването на по-добри инвестиционни решения. Познаването на пазара и сравнителният анализ на ефективността целят насърчаване на инвестициите в организации със социална цел (социални предприятия, стартиращи предприемачи, търсещи социално въздействие и др.). Търси се подобряване на услугите за събиране на данни, както и нови инструменти и практики за измерване и управление на въздействието.

Следователно тази процедура ще отговори на нуждата, изразена от много участници на пазара – нарастващ недостиг на данни. Съществуващите публични и частни инициативи все още не са в състояние да преодолеят този проблем.

Целта на поканата е да насърчи предоставянето на услуги с подобрени възможности за събиране на данни, както и инструменти и практики за измерване и управление на въздействието на организации със социална цел (като – но не само – социални предприятия, организации на социалната икономика, бизнеси, целящи социално въздействие), за да се увеличи капацитетът им за инвестиране в обществото. Един по-силен, по-прозрачен и по-добре функциониращ пазар за инвестиции със социално въздействие е инструмент за постигане на Европейския стълб на социалните права чрез насърчаване на инвестиции в много от областите, обхванати от неговите принципи, и особено следните: 3. Равни възможности, 4. Активна подкрепа за заетост, 5. Сигурна и адаптивна заетост, 11. Грижа за деца и подкрепа за деца, 12. Социална защита, 17. Включване на хора с увреждания, 18. Дългосрочни грижи, 19. Жилище и помощ за бездомни и 20. Достъп до основни услуги.

Повече информация: EU Funding & Tenders Portal (europa.eu)

 

Инфоцентър EaSI България

Информационен център EaSI България предоставя информация за Направлението за заетост и социални иновации (EaSI), част от ЕСФ+ на ЕС.

Управлява се от Фондация BCause в сътрудничество с Асоциация за развитие на София.

Следвайте ни!