Иновативни подходи за смекчаване на обществените последици от агресивната война на Русия срещу Украйна в страните от ЕС

Innovative Approaches to Mitigate the Societal Consequences of Russia’s War of Aggression against Ukraine within EU Countries

Програма: Европейски социален фонд+, Инициативата за Социални иновации (SI+)

Краен срок: 30 май 2024, 17:00:00 Brussels time

Процедурата е в отговор на продължаващата криза, резултат на агресивната война на Русия срещу Украйна. Целта е да се отговори на предизвикателствата, пред които са изправени обществата и институциите в държавите от ЕС, и да се подкрепи интеграцията и социалното включване на хората, избягали от Украйна.

Следвайки основните цели на  ЕСФ+, Инициативата за Социални иновации (SI+) процедурата ще подкрепи международното сътрудничество и обмена на опит между държавите в ЕС. Ще се насърчи развитието на иновативни подходи към обществените предизвикателства, стимулирането на гражданите и подобряването на обществата и системите за социално подпомагане. Чрез насърчаване на трансфера и разширяването на социалните иновации поканата има за цел да допринесе за разпространението на доказани успешни модели и приканва към трансформиране на неотложните социални проблеми във възможности.

С прогнозен бюджет от 22 милиона евро, поканата ще подкрепи международни проекти, които целят да се пренесе или да се развият социални иновации, допринасящи за следните цели:

  • Интеграция и социално включване на хора, избягали от Украйна. Очаква се проектите по тази цел да предложат многопластов подход към интеграцията на бежанците в приемащите страни в целия ЕС, включително индивидуални решения в области като заетост, умения, жилища и достъп до социални услуги и услуги за грижи.
  • Смекчаване на последиците от кризата върху обществата на държавите-членки и техните обществени услуги. Очаква се проектите по тази цел да разработят иновативни модели за справяне с по-широки предизвикателства, като енергийната бедност, стимулиране на покупателната способност и разработване на по-приобщаващи социални услуги.

Повече информация

Инфоцентър EaSI България

Информационен център EaSI България предоставя информация за Направлението за заетост и социални иновации (EaSI), част от ЕСФ+ на ЕС.

Управлява се от Фондация BCause в сътрудничество с Асоциация за развитие на София.

Следвайте ни!