Социални иновации за повишаване на квалификацията на уязвимите младежи, особено на младите хора, които не са трудово заети, не учат и не се обучават (NEETs)

Social Innovations for the Upskilling of Vulnerable Youth, Especially Young People not in Employment, Education, or Training (NEETs)

Програма: Европейски социален фонд+, Инициативата за Социални иновации (SI+)
Нов краен срок: 27 март 2024, 17:00:00 Brussels time

Основна цел на процедурата, финансирана от Европейския социален фонд + (ЕСФ+) и Инициативата за Социални иновации (SI+), е да се развият уменията на младежи в неравностойно положение и в частност NEETs, като отново бъдат привлечени в обучение, за да бъдат (ре)интегрирани на пазара на труда.

Това ще бъде постигнато чрез насърчаване на сътрудничеството между европейските държави и обмена на добри практики в различните области като наемане на работа, образование, усъвършенстване на уменията и социалното включване. Целта е да се развиват и разпространяват иновативните подходи, оказали се успешни в различни региони.

Повече информация

 

 

Инфоцентър EaSI България

Информационен център EaSI България предоставя информация за Направлението за заетост и социални иновации (EaSI), част от ЕСФ+ на ЕС.

Управлява се от Фондация BCause в сътрудничество с Асоциация за развитие на София.

Следвайте ни!